Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

skoroszyt
9188 eb61 390
skoroszyt
skoroszyt
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
skoroszyt
7575 f403 390
Reposted fromcontroversial controversial viapolimery polimery

April 03 2017

skoroszyt
4378 a7e2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
skoroszyt
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viamr-mojorisin mr-mojorisin
5365 98c8 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamr-mojorisin mr-mojorisin

March 06 2017

skoroszyt
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

July 05 2015

skoroszyt
7550 9780 390
Reposted frommisza misza viaSTYLTE STYLTE
7863 e803 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
0253 ba16 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
2312 844a 390
Reposted frommental-cat mental-cat viaSTYLTE STYLTE
skoroszyt
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
skoroszyt
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak

July 04 2015

skoroszyt
nie wystarcza mi to 

June 30 2015

skoroszyt
Patrzymy sobie w oczy
I to co widzimy nie jest zaskoczeniem
Doceniamy siebie wzajemnie
skoroszyt
7368 9382 390
Reposted fromverronique verronique viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt
2160 6957 390
Reposted fromrol rol viamr-mojorisin mr-mojorisin
skoroszyt

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl